เงื่อนไขโครงการ “ช้อปดี มีคืน”

1. ผู้มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืน

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2566
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้

2. ระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2565 วันที่บนใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบต้องอยู่ในช่วงเวลาโครงการ

3. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี
 • ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน

4. ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เช่น

 • ซื้อสินค้ามูลค่า 10,000 บาท สามารถใช้สิทธิ์ได้ 10,000 บาท
 • ซื้อสินค้ามูลค่า 40,000 บาท สามารถใช้สิทธิ์ได้ 30,000 บาท เท่านั้น

 

ขั้นตอนการขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าออนไลน์

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ได้โดยส่งข้อมูลมาที่ customer.service@dapper.com หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จนสำเร็จสมบูรณ์

 • กรุณาระบุ เลขที่ออเดอร์ของท่าน ชื่อ-นามสกุล สะกดให้ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกที่อยู่ตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

ใบกำกับจะจัดส่งตามที่อยู่เดียวกันกับสถานที่จัดส่งพัสดุของท่านหรือ เลือกจัดส่งที่อยู่อื่นพร้อมระบุที่อยู่จัดส่ง

หมายเหตุ : 

 • ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลภายหลัง โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนทำการส่งข้อมูล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีซ้ำ หรือแก้ไขเอกสารทุกกรณี
 • การขอใบกำกับภาษี ท่านต้องกรอกคำร้องขอ ภายในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จแล้วเท่านั้น และทางเราขอสงวนสิทธิ์การออกใบกำกับภาษีย้อนหลังทุกกรณี

 

ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

เอกสารจะถูกนำส่งในรูปแบบซองจดหมาย EMS กับทางไปรษณีย์ โดยแบ่งรอบการส่งเอกสาร ออกเป็น 2 รอบ

 • รอบที่ 1 เอกสารจัดส่งภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 (สำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-31 ม.ค.65)
 • รอบที่ 2 เอกสารจัดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 (สำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-15 ก.พ.65)
, DAPPER | เสื้อผ้าและเครื่องหนังที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุก Lifestyle